0232 486 7475 info@piramitortaksaglik.com

İş Güvenliği Hizmetleri

İş Güvenliği Hizmetleri

1. ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ
a. İşyerinizde çalışma ortamının tasarımı, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dahil olmak üzere; İşin planlanması, organizasyonu ve uygulanmasını gözlemleyip eksikleri mevzuat çerçevesinde işverene sunmak,
b. Kişisel koruyucu donanımlarınızın seçimi, temini, kullanımı, bakımı ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak.
c. Çalışma ortamınızın gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek.
d. İşyerinizde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılacak çalışmalara veri elde etmek amacıyla, acil durum planlarının hazırlanması aşamasında kullanılmak üzere, periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılması için gözlemlerde bulunarak işyerinizde eksikliklerin tamamlanması amacıyla verileri toplamak,
e. İş güvenliği eğitimlerinde dikkat çekmek amacıyla personelinizin çalışma ortamına ve risk derecesine uygun bir biçimde çalışıp çalışmadığını gözlemlemektir.
2. RİSK ANALİZİ, RAPORU VE REVİZYONLARI
Şirketinizde;

  • Fizyolojik, biyolojik, psikososyal etmenler ve doğal afetler gibi karşılaşılabilecek her türlü risk etmenlerinizi saptamak,
  • Risk seviyelerinizi belirleyerek değerlendirmelerini yapmak,
  • Sağlık ve güvenlik önlemlerinin uygun yöntemlerle alınması ile ilgili yapılması gerekenleri belirlemek,
  • Gerekli hallerde bu raporların değişen çalışma ortamına uygun bir biçimde revize edilerek firmanıza sunmaktır.

3. ACİL DURUM EYLEM PLANI VE REVİZYONLARI

Şirketinizde oluşabilecek her türlü olağanüstü durumlarda; personelin yaralanıp zarar görmesini, üretimin kısmen veya tamamen durmasını, çevrenin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek için yapılması gerekenleri önceden planlaması kapsamında;

Acil durumlarda yönetiminizin hızlı ve doğru karar alması için çalışma planının oluşturulmasını, kaza geçirenlerin kurtarılması ve tedavisini, çalışanların ve misafirlerin kurtarılmasını, mala ve malzemeye gelecek hasarın azaltılmasını, tehlikenin yayılmasını önlemek ve kontrol altına alınmasını, olaydan etkilenmiş alanların güvenli hale getirilmesini, acil durum ekipman ve kayıtlarının saklanmasını, yönetiminiz ve şirket yetkililerinize gerekli bilgilerin aktarılmasını sağlamak ve gerekli durumlarda tüm bu faaliyetlerin revize edilmesidir.

4. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması, bu eğitimlerin verilmesi ve işvereni bilgilendirme aşamalarından oluşmaktadır.

Şirketinizin çalışma sahasıyla, makine ve tachizatın kullanımı, kontrolü ile ilgili fiziksel, biyolojik, psikososyal etmenlerle ilgili İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında periyodik olarak İş Güvenliği Uzmanlarımız tarafından gerekli eğitim konuları belirlenip uygun eğitim teknikleri kullanılarak, bilgilendirme ve farkındalık yaratma seminerleridir.

Bilgi için bizi arayabilirsiniz